Sopimusehdot | Liikuntakeskus Voitto
Skip to content

Sopimusehdot

1. JÄSENYYS
Liikuntakeskus Voiton jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Liikuntakeskus Voiton sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on oltava paikalla ensimmäisellä kerralla Voitossa kulkuavaimen hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa kuukausittaista jäsenyyslaskutusta varten. Henkilön, joka haluaa tulla Voiton jäseneksi, tulee täyttää ja hyväksyä jäsenyyssopimus kotisivujen verkkokaupassa. Asiakas on tietoinen, että Liikuntakeskus Voitto toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Liikuntakeskus Voitolla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. ASIAKASTUNNISTE (KULKUAVAIN/KORTTI), TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET
Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste eli kulkuavain/kortti. Asiakastunniste on aina esitettävä Voitossa vierailtaessa ja sillä on kirjauduttava sisään asiakaskoneella. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Liikuntakeskus Voiton/SuperPark Oulun henkilökunnalle. Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle tai erikseen mainittuun numeroon. Voiton asiakastunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Voittoon. Voitto tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko Voiton rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä. Asiakastunniste tulee palauttaa moitteettomassa kunnossa asiakaspalveluun viikon sisällä jäsenyyden päättymisestä. Palauttamattomasta asiakastunnisteesta Liikuntakeskus Voitto veloittaa laskulla 19,90 € + laskutuslisän.

3. LIITTYMISMAKSU
Jäsensopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksuun kuuluu henkilökohtainen kulkuoikeus ja pukukaapin lukitus. Liittymismaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. JÄSENMAKSU
Liittymismaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu jäsenmaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Jäsenmaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Mahdolliset seuraavien jäsenkuukausien maksuun tarkoitetut liikuntaedut tulee toimittaa asiakaspalveluun viimeistään edellisen kuukauden jäsenyyslaskun eräpäivänä, jotta ne ehtivät seuraavaan laskutusajoon.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT
Jäsenellä on oikeus hyödyntää Voiton palveluja (kuntosali ja ryhmäliikunta) jäsenyyskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

6. PERSONAL TRAINING -PALVELUT
Liikuntakeskus Voitto tarjoaa omat PT-palvelunsa. Näin ollen ulkopuoliset Personal Trainerit, valmentajat ja fysioterapeutit eivät ole oikeutettuja käyttämään Liikuntakeskus Voiton tiloja oman toiminnan harjoittamiseen. Omien palveluiden markkinoiminen Voiton tiloissa on myös kielletty.

7. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA
Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti yhden vuoden. Määräaikaisen jäsenyyden voi tarvittaessa siirtää liittymismaksua vastaan toiselle henkilölle ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai asioi Liikuntakeskus Voiton asiakaspalvelussa ja asiakaspalvelu tekee tarvittavat muutokset. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakuuteen liittyvät maksut ovat suoritetut eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu sähköpostilla.

8. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN TAI TAUOTTAMINEN
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen tapahtuu täyttämällä irtisanoutumislomake Liikuntakeskus Voiton verkkosivuilla. Voiton edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi 1-3 arkipäivän sisällä lomakkeen lähettämisestä. Voiton toistaiseksi voimassa olevilla jäsenyyksillä on 30 päivän irtisanomisaika. Eräpäivä jäsenyyden irtisanomiselle määräytyy henkilökohtaisen jäsenyyskauden mukaan. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun.

Jäsenyyden voi asettaa tauolle seuraavin perustein, ja tauon perusteen on oltava kestoltaan vähintään yksi kuukausi:
- raskausaika
- sairastuminen
- ulkomaanmatka
- tilapäinen opiskelu / työskentely toisella paikkakunnalla
Todistus tauotuksen perusteesta lähetetään sähköpostitse osoitteella info@liikuntakeskusvoitto.fi. Voiton edustaja kuittaa tauotuksen sähköpostitse.

9. JÄSENYYDEN KUUKAUSITTAISET MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT
Liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausi maksetaan verkkokaupassa verkko-ostoksena. Kuukausittaisesta jäsenyysmaksusta tehdään e-laskusopimus tai suoramaksusopimus. Jäsenyyden kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä jäsenyyden ostopäivämäärällä e-laskulla tai suoramaksulla. Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan. Ohjeet maksusopimuksen tekoon jäsen saa sähköpostiinsa heti jäsenyyden oston jälkeen tai Voitosta kulkuavaimen noudon yhteydessä. Mikäli e-laskua tai suoramaksua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, asiakkaalle lähetetään paperinen muistutuslasku ja laskuun lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä. Jäsen on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, että tilillä on katetta eräpäivänä. Mikäli laskutus ei jostain syystä käynnisty eivätkä maksut onnistu, ei se vapauta jäsentä maksuvelvollisuudesta jäsenyyden voimassaoloajalta.

10. HINNANMUUTOKSET
Ilmoitettuaan asiasta jäsenilleen viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Voitto voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Voitto ilmoittaa muutoksista Voiton ilmoitustaululla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Voiton käyttöön. Ennalta maksetun jäsenyyden hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsenyyden voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden jäsenyyden sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Voitto on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

11. TILIMYYNTI
Voitto voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä kuukausittain e-laskulla tai suoramaksulla jäsenyyden maksun yhteydessä. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat tilille osto-oikeuden menettämisen. Jäsen kuittaa tiliostosta tehdessään tiedoksi kuukausimaksun muutoksen, eikä erillistä veloituksen tiedoksiantoa anneta. Jäsen saa halutessaan tiliotteen ostoksistaan Voitolta sähköpostitse.

12. VASTUU MAKSUISTA
Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Voiton palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä Voiton tilillä, jotta jäsenyys voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa Voitto tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsenyyssopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Voitolla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

13. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Liikuntakeskus Voitto pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Voitto ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla, yrityksen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa, ja sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Voitto pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Voitto varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

14. LIIKUNTAKESKUS VOITON SÄÄNNÖT
a. Kirjaudu aina asiakaskoneella omalla kulkuavaimella Voittoon tullessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

b. Voiton asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.

c. Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Voiton tiloissa, eikä ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

d. Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Voiton kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

e. Asiakkaan tulee käyttää treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessa ja käyttää treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.

f. Laitteet tulee pyyhkiä käytön jälkeen. Tarvittavat välineet puhdistusta varten löytyvät kuntosalista sekä pyöräilysalista. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.

g. Kuntoiltaessa tulee aina käyttää asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä ryhmäliikuntatunteja lukuun ottamatta.

h. Liikuntavälineet tulee palauttaa aina alkuperäisille paikoilleen.

i. Edellytämme korkillisten juomapullojen käyttöä.

j. Kaikille asiakkaille tulee antaa mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Laite tulee vapauttaa toisten käyttöön oman tauon ajaksi.

k. Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Voiton tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

l. Matkapuhelimen käyttö Liikuntakeskus Voiton tiloissa on kielletty vastaanottoaluetta lukuun ottamatta. Toivomme että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi Voiton tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.

m. Omien treenien valo- tai videokuvaaminen Voitossa on sallittua, kunhan kuvaaminen ei kohdistu muihin eikä häiritse muita liikkujia.

n. Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.

o. Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.

p. Asiakas voi varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itselleen. Varauksen voi tehdä paikan päällä 75 min ennen ryhmäliikuntatunnin alkua tai enintään 7 päivää etukäteen verkkovarausjärjestelmän ollessa käytössä. Verkkovarausjärjestelmän käyttö edellyttää tunnusten tilaamista asiakaspalvelusta. Tunnusten käytön hinta on 2 € / kk.

q. Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus tai hieronta-aika, veloittaa Voitto käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

r. Jokainen on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Annettuja ohjeita tulee noudattaa. Voitto ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Voiton tiloissa tai sen alueella.

s. Mikäli asiakas ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaa kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Voitto ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

t. Voitto ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Voitto ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Voiton tuottamiin palveluihin.

y. Jäsen on tietoinen, että Liikuntakeskus Voiton toimitilassa on kameravalvonta.

v. Mikäli asiakas tuo luvatta omalla kulkuavaimellaan Voiton tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

15. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Oulun tuomioistuimessa.

Tervetuloa Liikuntakeskus Voiton jäseneksi.
VoittajaFiilis!

Alennusta S-Etukortilla.
Liikuntakeskus Voiton jäsenet voivat saada alennusta S-Etukortilla kuukausimaksustaan. S-Etukortti tulee näyttää kulkuavainta noudettaessa. Alennusta ei saa liittymismaksusta eikä ensimmäisestä kuukaudesta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
p. 0207 181830

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Liikuntakeskus Voitto

Terminaali

Tyrnäväntie 16
90400 Oulu

p. 044 988 0777 (ma-to klo 15-19 ja pe klo 11-14)
info@liikuntakeskusvoitto.fi

Jos sähköpostiisi ei vastata yhden arkipäivän viivellä, niin jotain on pielessä. Tarkista roskapostisi ja soita meille tarvittaessa!

   

© Liikuntakeskus Voitto
www: WebWire

Voitto avoinna kulkukortilla ma–su klo 05–23

Asiakaspalvelu ma–to klo 15–19 
ja pe klo 11–14 (kesä- ja heinäkuussa perjantaisin suljettu)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tilaa uutiskirje!

Sähköpostiosoite